Поступак подношења Пријаве за упис у вртић преко Портала еУправа

 

До услуге се долази са почетне стране Портала еУправа, одабиром услуга за грађане, област Породица па ситуација Деца. На понуђеној листи свих услуга у областиДеца“ при дну листе налази се услуге „Пријава детета у предшколску установу“.

Пријава детета у предшколску установу

Одабиром ове услуге отвара се страница на којој се налази листа свих предшколских установа у којима је могуће поднети пријаву на овај начин (електронским путем преко Портала еУправа).

Листа предшколских установа

Након што родитељ одабере предшколску установу за коју жели да аплицира отвара се страница са текстом описа услуге који је ту у сврху информисања родитеља у вези са специфичностима Конкурса, као и да упути родитеље на који начин подносе електронску пријаву, и све остале информације неопходне родитељу да се што лакше снађе.

На крају овог текста наведен је ПРИМЕР текста описа услуге.

Текстуални део услуге треба да служи да се родитељи информишу како да електронски поднесу захтев, која су ограничења и на који начин ће добити повратну информацију да ли су успешно уписали дете у вртић. 

Када се родитељ боље упозна са опцијама подношења Пријава за упис у вртић, покреће услугу на устаљен начин за подношење електронских захтева на Порталу еУправа (дугме еУСЛУГА).

Дугме еУслуга

Попуњавање електронског обрасца

Обавезно је попунити сва поља.

 

На самом почетку електронске форме за попуњавање, у пољу назив установе стоји назив установе коју је родитељ одабрао (пре текстуалног описа услуге) и ово поље је на обрасцу само информативног типа, није могуће мењање података у пољу „назив установе“.

Назив установе

Оно што родитељи морају прво да попуне је одабир објекта за који желе да аплицирају, уз могућност да унесу још два објекта који су други и трећи избор уколико за први не буде места.

Одабир објеката родитељ врши на основу понуђених падајућих листа, где се појављују само објекти за конкретну предшколску установу. Бира облик рада (јаслице, вртић), као и жељени месец уписа.

НАПОМЕНА: Шифрарник предшколских установа са припадајућим објектима треба да нам обезбеди и достави предшколска установа.

Општи подаци о упису детета

Затим је потребно да се родитељи изјасне у вези са радним статусом. Податак бирају из падајуће листе, није дозвољен слободан унос текста. Понуђене опције* за одабир радног статуса су:

 • Запослени
 • Пензионери
 • Незапослени
 • Студенти
 • Волонтери
 • Запослени у иностранству
 • Лица која обављају неки вид праксе
 • Остало

 

*НАПОМЕНА: Ова листа понуђених опција дефинисана је од стране правног тима ЦРОСО.

 

Радни статус родитеља

Одмах испод ових поља за одабир радног статуса, стоји напомена:

Напомена - Радни статус родитеља

Затим следи попуњавање података о броју деце у породици, основних података о детету (име, презиме, датум рођења, ЈМБГ, адреса становања), као и податак о подносиоцу захтева (отац или мајка). Податак о подносиоцу захтева бира се из понуђене листе*:

 • Мајка
 • Отац
 • Старатељ
 • Хранитељ

*Листа је установљена у сарадњи са Градском Управом Града Београда, Сектор дечије заштите.

 

НАПОМЕНА: Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено. Ово је податак који треба да стоји у опису услуге како би га подносилац пријаве био свестан пре него започне електронско попуњавање пријаве.

 

Попуњавање података

На крају овог дела стоји обавештење:

Обавештење

 

НАПОМЕНА: Ако подносилац захтева назначи да је старатељ или законски заступник, систем ће дозволити електронско подношење пријаве, али ће на самом крају подносиоцу исписати поруку да је потребно да додатну документацију доставе у предшколску установу.

 

Затим је потребно уписати податке о оба родитеља (име, презиме, адреса пребивалишта, ЈМБГ, радно време).

Подаци о оба родитеља

На крају је потребно попунити здравствене податке о детету и специфичне податке о детету.

Здравствени подаци о детету

 

НАПОМЕНА: Уколико постоје неке сметње у развоју, систем ће дозволити наставак подношења захтева, али ће на самом крају родитељ добити поруку да је неопходно доставити потребну документацију с тим у вези у предшколску установу.

 

Попунити специфичне податке о детету:

Специфични подаци о детету

 

НАПОМЕНА: Уколико је чекирано нешто у специфичним подацима, такође је неопходно додатно доставити документацију предшколској установи.

 

Систем ће дозволити подношење захтева, али ће родитељ добити поруку:

„Одабрали сте једно или више поља у делу –Специфични подаци о детету–, молимо Вас да проверите документацију којом треба да допуните пријаву. Списак потребне документације се налази на линку Потребна документација. Потребно је предшколској установи хитно доставити документацију којом доказујете. За све додатне информације можете се обратити предшколској установи.“

На самом крају попуњавања овог електронског обрасца Пријаве, неопходно је да родитељ који је подносилац овог захтева ДА сагласности:

Сагласности родитеља

Да би систем дозволио подношење захтева, родитељ мора дати све три сагласности, у супротном на екрану ће бити исписана порука: “Морате дати сагласност за коришћење наведених податка у сврху уписа детета у предшколску установу“ а неће му бити омогућено подношење захтева електронским путем.

Ако је све попуњено, потврдити на дугме:

Дугме следећи корак

Након тога родитељ ће на екрану видети исписане све податке добијене аутоматском провером.

Исписани сви подаци

Уколико се родитељ не слаже са подацима које види, на дну екрана има опцију да се врати на „претходни корак“ и промени податке у електронском обрасцу, а уколико је сагласан потврђује на дугме „поднеси захтев“.

Дугме претходни корак и поднеси захтев

Потврдом на дугме „Поднеси захтев“ на корисничком профилу се на листу поднетих захтева евидентира и овај захтев и корисник/родитељ на екрани има исписане основне податке о свом захтев, и на тој страници увек може да прати статус свог захтева:

Детаљи захтева

Поднета је електронска пријава – Шта после?

Сваки родитељ који је поднео захтев преко Портала у сваком тренутку може на својој профилној страници да прати ток обраде његовог захтева.

Ток обраде захтева

Након логовања, на страници МОЈА еУПРАВА са десне стране у сивим менију одабрати опцију МОЈИ ЗАХТЕВИ, на листи пронаћи жељени захтеви и отворити га на дугме ДЕТАЉИ, где су видљиви подаци. (свака интервенција запослених у ПУ се овде бележи аутоматски и родитељ о томе има исписане информације на екрану, а опционо нотификације може да добија на адресу електронске поште или СМС).

 

Докле год је захтев у фази обраде или је и даље поднет родитељ/корисник има могућност на истој тој страници слање порука запосленом у предшколској установи (поруке су видљиве кориснику и особи која буде обрађивала захтев).

Слање поруке

ПРЕДЛОГ за Поруке преко ПОРТАЛА:

 1. Поштовани,

Хвала што сте користили услугу еВртић, о детаљима даље процедуре можете да се информишете на бр.тел_____ или на доласком лично у ПУ _____ дана ______.

 1. Поштовани,

Хвала што сте користили услугу еВртић, молимо Вас да вашу пријаву допуните (у зависности од документације: Пресудом надлежног суда, Решењем Центра за социјални рад, Лекарском документацијом), и то доласком у ПУ на адресу_________дана________у _______ часова.