Обавезе родитеља

Установа прима на дневни боравак дете у времену од 5,30 до 15,30 часова, а у припремни предшколски програм на 4 сата у времену од 8,00 до 12,00 часова и у времену од 12,30 до 16,30 часова.

Родитељ је дужан дете довести најкасније до 8,00 часова.
Након 8.00 часова Установа ће се из безбедносних разлога закључавати.

Родитељ је дужан дете предати на чување васпитачу, односно медицинској сестри и преузети од васпитача, односно медицинске сестре.

У  Установу, из здравствено безбедносних разлога, није дозвољено уношење хране, осим у случају рођенданских прослава када се могу донети намиринице које су фабрички упаковане.

Евентуалне штетне последице несавесног понашања родитеља (долазак и одлазак деце у Установу без родитељске пратње) не сноси Установа.

Родитељ се обавезује да редовно, у месецу за тај месец измири своје обавезе према Установи.

За дане одсуства  детета родитељ плаћа 50% од утврђене цене услуге вртића. У случају одсуства детета обавезно обавестити васпитача о разлогу одсуства. Уколико је дете одсуствовало због болести потребно је донети потврду лекара о спремности детета за повратак у колектив.

Родитељи чије дете користи услуге припремног предшколског програма на 4 сата неће плаћати услуге за време зимског распуста.

Породици из које двоје деце користи услуге Установе одобрава се попуст у цени од 20% и то за друго дете смештено у Установу.

Попуст од 20% имаће и треће дете у породици а које користи услуге Установе. Под трећим дететом се подразумевају и близанци рођени као друго и треће дете.

Попуст од 20% имаће и четврто дете у породици а које користи услуге Установе.

Породици из које троје, односно четворо деце, користи услуге целодневног боравка у Установи, боравак за треће и четврто дете је бесплатан.

За децу ометену у развоју, која користе услуге Установе у оквиру редовних васпитних група, услуге боравка су бесплатне.

За децу без родитељског старања која су смештена у старатељску или хранитељску породицу, услуге боравка су бесплатне.

Родитељи који су корисници материјалног обезбеђења породице, ослобођени су плаћања за боравак детета у Установи уз потврду Центра за социјални рад.

Корисник услуга који испише дете, право на подношење новог захтева за упис стиче по истеку четири месеца од дана исписа.

Родитељ је дужан васпитачу најавити испис детета до 15-ог у месецу у коме користи услуге, за наредни месец.

У случају непоштовања рока, родитељ ће се задужити за наредни месец у коме дете не користи услуге Установе и тај износ је дужан надокнадити Установи.

По измирењу свих обавеза на благајни Установе родитељ потписује исписницу.

Установа може раскинути овај Уговор ако је нeопходно да дете напусти боравак из здравствених разлога, што се доказује мишљењем лекара.

Установа има право на једнострани раскид Уговора:

  1. уколико родитељ два месеца не извршава обавезе из Уговора у погледу плаћања цене за смештај детета;
  2. у случају некоректног односа родитеља према запосленима у Установи или према трећим лицима – корисницима услуга;
  3. уколико благовремено не обнови упис детета или уколико не извршава друге обавезе предвиђене овим Уговором.