Програм рада установе

Годишњи план рада установе обухвата:

 • Програм неге и васпитања деце узраста до три године;
 • Програм предшколског васпитања и обазовања деце од три године до укључивања у програм припреме за школу;
 • Припремни предшколски програм;
 • Посебни програми;
 • Специјализовани програми;
 • Програми за остваривање културних и рекреативних активности и одмора;
 • Програми стручне подршке породици;
 • Прилагођени програми;
 • Програм рада у развојној групи;
 • План превентивне здравствене заштите и исхране деце;
 • План рада Педагошког колегијума;
 • План рада васпитно-образовног већа;
 • План рада стручних актива;
 • План рада стручног сарадника – педагога;
 • План рада стручног сарадника – логопеда;
 • План рада Управног одбора;
 • План рада Савета родитеља;
 • План рада директора установе;
 • План рада стручног актива за развојно планирање;
 • План стручног усавршавања и унапређење васпитно-образовног рада;
 • План рада приправника стажисте и ментора ;
 • План сарадње са родитељима;
 • План сарадње са друштвеном средином;
 • План активности из Развојног плана који ће се реализовати у текућој радној     години;
 • План рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 • План рада тима за безбедност деце и заштиту деце;
 • План рада тима за инклузивно образовање;
 • План рада тима за самовредновање;
 • План рада тима за професионални развој;
 • План рада тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе;
 • Финансијски план установе;
 • План праћења и евалуација установе;
 • Педагошка документација.