Обавештење за родитеље

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
Број:976-1/2023
Датум:11.08.2023.г.
БАЈИНА БАШТА
На основу члана 5. Правилника о упису деце у Предшколску установу „Невен“ Бајина Башта (бр. 349/2023 од 05.04.2023. г.), директор је дана 11.08.2023. године донела

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ

Члан 1.

На основу спроведеног поступка, извршен је пријем укупно 113 деце, према следећем распореду:

  1. У Предшколску установу „Невен“ Бајина Башта у јасленим групама 56 деце, млађој васпитној 22 детета, старијој 5 деце, ппп у целодневном трајању 2 деце,
    ппп на 4 сата 32 деце.
  2. У ИО Пилица, ппп на 4 сата 6 деце и
  3. У ИО Рогачица, ппп на 4 сата 9 деце.

Члан 2.

Списак примљене деце налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Образложење

Правилником о пријему деце у ПУ“Невен“ прописано је да одлуку о пријему деце на основу расписаног кокнурса, доноси директор на предлог Комисије и објављује се на огласној табли и интернет страници установе.
Конкурс за пријем деце објављен је на потралу Е – вртић, званичној интернет страници установе 01.05.2023. године и на локалном радију и телевизији. Конкурс је био отворен до 31.05.2023. године.
Након завршеног уписа, Комисија је, прегледала све захтеве, извршила бодовање истих, припремила предлог одлуке о пријему и доставила директору. У свом раду
Комисија је стриктно применила Правилник, нарочито у погледу прописаних приоритета за пријем и упис деце.
На конкурс се пријавило 230 деце. Сходно расписаном конкурсу, а применом прописаних критеријума, остало је нерешено 117 захтева услед непостојања
просторног капацитета. Такође, један број захтева није разматран услед неиспуњавања критеријума прописаних Правилником.
На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке могуће је изјавити жалбу у року од 15 дана
објављивања на огласној табли.

 

ДИРЕКТОР
Раденка Лазић

 

Одлука о пријему деце у пдф формату.

 

У наставку је списак са распоредом деце по групама за школску 2023/24 годину.

ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ

МЛАЂЕ ГРУПЕ

СРЕДЊЕ ГРУПЕ

СТАРИЈЕ ГРУПЕ

ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ