Обавештење за родитеље

 

Одлуком петочлане комисије и директора Предшколске установе "Невен", Бајина Башта, а припремном прописаних критеријума из Правилника о пријему деце, извршено је бодовање деце и на основу тога састављене су листе за пријем у Установу.


ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
Број: 804/2024
Датум: 08.07.2024. г.
БАЈИНА БАШТА

 

На основу члана 5. Правилника о упису деце у Предшколској установи „Невен“ Бајина Башта (бр. 349/2023 од 05.04.2023. г.), директор је дана 08.07.2024. године донела

 

ОДЛУКУ О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ

 

Члан 1.

На основу спроведеног поступка, извршен је пријем укупно 263 деце, према следећем распореду:

  1. У Предшколској установи „Невен“ Бајина Башта у јасленим групама 97 деце, млађој васпитној 64, средњој 31, старијим 15, ппп у целодневном трајању 34, ппп на 4 сата 18 деце.
  2. У ИО Бачевци, ппп на 4 сата 5 деце,
  3. У ИО Костојевићи, ппп на 4 сата 9 деце и
  4. У ИО Рогачица 8 деце.

Члан 2.

Списак примљене деце налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

 

Образложење

 

Правилником о пријему деце у ПУ „НЕВЕН“ прописано је да одлуку о пријему деце на основу расписаног конкурса, донесе директор на предлог Комисије и објављује са на огласној табли  и интернет страници установе.

Конкурс за пријем деце објављен је на порталу Е-вртић, званичној интернет страници установе 01.05.2024. г. и на локалном радију и телевизији. Конкурс је био отворен до 31.05.2024.године.

Након завршеног уписа, Комисија је, прегледала све захтеве, извршила бодовање истих, припремила предлог одлуке о пријему и доставила директору. У свом раду Комисија је стриктно применила Правилник, нарочито у погледу прописаних приоритета за пријем и упис деце.

На конкурс се пријавило 306 деце. Сходно расписаном конкурсу, а применом прописаних критеријума, остало је нерешено 62 захтева услед неиспуњења критеријума прописаних Правилником.

На основу наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке могуће је изјавити  жалбу у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту установе.

 

Директор

Раденка Лазић


 

У наставку је списак са распоредом деце по групама за школску 2024/25 годину.

ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ

МЛАЂЕ ГРУПЕ

СРЕДЊЕ ГРУПЕ

СТАРИЈЕ ГРУПЕ

ГРУПЕ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ