ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Програм припреме деце за школу представља систем активности и садржаја, као и посебних методичких поступака којима треба да се постигну интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост за оно што их очекује у школи, на развој сазнајних интересовања потребних за школски начин учења.

Развој говора

Негoвање говорне културе:

 Циљеви:

 • правилан изговор свих гласова матерњег језика
 • фонематска перцепција
 • запажање тема и ритма говора

Садржаји и активности:

 • вежбе артикулације и дисања
 • усавршавање дикције и изговора речи
 • неговање интонационе изражајности говора

Богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног говора:

 Циљеви:

 • познавање значења речи
 • вербално изражавање према стандардима граматички правилног говора
 • формирање речи које означавају множину

Садржаји и активности:

 • проширивање дечјег искуства и појмова чији су називи речи
 • богаћење дечјег речника
 • усвајање назива за предмете, речи које означавају особине, квалитете, карактеристике и односе предмета
 • усвајање речи којима се врше поређења у неком својству, неких фолклорних израза, пословица и брзалица уз разумевање значења речи
 • преношење пасивног речника у активни

Вербално изражавање и комуникација

 Циљеви:

 • способност за коришћење језиком у дијалошком и монолошком облику комуницирања
 • култура говорне комуникације
 • познавање правила употребе језика
 • способност активног учествовања на разне теме

Садржаји и активности:

 • комуницирање у разним ситуацијама
 • разговори на разне теме, о конкретним ситуацијама и протеклим догађајима, причама које су се деци допале, ТВ емисијама и позоришним комадима, играма и др.
 • постављање питања и давања одговора на њих уз дискусије у којима се износе, образлажу и бране сопствени ставови
 • договарање око заједничких акција
 • комуницирање уз помоћ нацртаних порука и симбола, честитки, путем писама и телефона
 • невербална комуникација

Монолошки говор и причање

Циљеви:

 • способност препричавања причице, филма, позоришне представе и др.
 • способност причања по сећању о својим искуствима и преживљавањима
 • Способност сразмерно самосталног, садржајног, сликовитог, изражајног, логичког, граматички исправног, систематичног и целовитог причања

Садржаји и активности:

 • поступци активне вербализације
 • причање о предметима, појавама и призорима
 • причање по серији слика
 • препричавање прича уз помоћ очигледних средстава и без њих.

Упознавање са дечјом књижевношћу

Циљеви:

 • способност слушања, разумевања, доживљавања и памћења онога што се чита и прича
 • способност да се разликује главни јунак књижевног дела
 • способност запажања и доживљавања звучности, ритмичности и сликовитости песничког говора
 • трајно интересовање за књижевно стваралаштво
 • стицање елементарних сазнања о позоришту и драмској уметности.

Садржаји и активности:

 • упознавање са одабраним текстовима из народне и уметничке књижевности за децу
 • разгледање и читање сликовница, књига за децу
 • учење стихова и њихово изражајно рецитовање
 • посматрање и учествовање у разним врстама драмског представљања књижевних дела

Говорне игре

 Циљеви:

 • познавање језичких игара
 • способност повезивања уобичајено неповезаних појмова
 • способност проналажења оригиналних решења
 • способност доживљавања лепоте песничке речи

Садржаји и активности:

 • игре гласовима и речима
 • традиционалне језичке игре загонетања, надмудривања, питалице, доскочице, изокретаљке и др.
 • уметање догађаја у познату причу
 • игре римовања и стихотворства

Припрема за почетно читање и писање

Почетно читање

Циљеви:

 • мотивисаност да се препознају графички симболи, знаци, поруке и обавештења, као и да се научи да чита
 • припремљеност за учење читања захваљујући развоју фонематске перцепције
 • вештина читања развијена до нивоа одређеног могућностима и интересовањима сваког појединог детета

Садржаји и активности:

 • откривање корисности усвајања писменог говора на примерима
 • препознавање натписа
 • гласовна анализа речи
 • разликовање самогласника од сугласника
 • почетно читање у складу са дечјим могућностима

Почетно писање

Циљеви:

 • представе о облику, боји, величини и положају у простору предмета, цртежа и знакова
 • способност визуелног процењивања
 • спретни и покретљиви рука, шака и прсти
 • правилно седење и држање прибора за цртање
 • сразмерно развијена фина моторика

Садржаји и активности:

 • вежбе за разгибавање и опуштање руке и шаке
 • правилно држање руке, прстију и положаја тела
 • вежбе за развој фине моторике

Развој математичких појмова

Положаји

Циљеви:

 • способност сагледавања простора у односу на сопствено тело
 • способност сагледавања међусобног односа предмета у простору
 • способност уочавања релација међу предметима
 • способност распоређивања објеката према одређеном правилу

Садржаји и активности:

 • истраживачке активности
 • стављање у положаје и уочавање положаја тела

Кретање кроз простор

Циљеви:

 • способност уочавања праваца кретања кроз простор
 • способност предвиђања
 • способност кретања предмета
 • елементарна способност

Садржаји и активности:

 • кретање ка, иза, преко, кроз, око, поред, испод,изнад, између, упоредо, укрстити се...

Поређење и процењивање

Циљеви:

 • способност именовања појединих величина поређењем
 • способност упоређивања величина на основу малих разлика
 • разумевање на најелементарнијем нивоу
 • основни појмови о мерењу вредности

Садржаји и активности:

 • поређење по димензијама
 • серијација по димензијама
 • мерење условним мерама

Области, линије, тачке

Циљеви:

 • способност обележавања простора линијама
 • способност мењања гледишне тачке
 • способност елементарне оријентације у простору

Садржаји и активности:

 • дељење простора линијама

Облици

Циљеви:

 • способност уочавања одређених геометријских предмета
 • способност уочавања и разликовања геометријских облика
 • способност уочавања и разликовања геометријских фигура

Садржаји и активности:

 • уочавање облика
 • цртање и моделовање геометријских облика

Образовање скупова

Циљеви:

 • способност уочавања скупова
 • елементарни појмови о пресеку скупова, уније скупова, подскуповима, измештању чланова скупа...

Садржаји и активности:

 • пресек скупова, унија скупова, подскупови, измештање чланова скупа проверавање једнакобројности скупова придруживањем.

Бројање и скупови

Циљеви:

 • способност бројања
 • способност успостављања коресподенције
 • способност бројања елемената скупова
 • способност правилног коришћења математичких симбола
 • овладавање рачунским операцијама
 • способност решавања једноставних математичких проблема

Садржаји и активности:

 • бројање унапред, уназад, од задатог броја,до задатог броја...
 • одређивање бројности скупова пребројавањем
 • коришћење симбола за једнако и неједнако
 • изједначавање скупова према задатој бројности
 • сабирање и одузимање у оквиру прве десетице
 • уочавање облика цифара
 • дељење већих скупова на мање
 • појам пара
 • новац и рачунање са новцем
 • серијација и редни бројеви

Временско сазнање

Циљеви:

 • способност да се уочава брзина протицања времена
 • способност сналажења у времену на основу оријентира из свакодневног живота
 • способност уочавања и реконструисања временског следа догађаја
 • уочавање временских односа

Садржаји и активности:

 • усмеравање деце на запажање трајања времена
 • упућивање на праћење временских збивања
 • праћење хронолошког следа догађаја
 • оријентисање у времену према видним обележјима и временским интервалима, прво у садашњем времену, а затим и у протеклом и будућем
 • посматрање, уочавање, праћење, бележење и сагледавање временских односа
 • прављење породичног стабла

Физичко васпитање

Физички развој

Циљеви:

 • здраво, физички добро и складно развијено дете
 • упознавање сопственог тела, његовог изгледа и шеме
 • развој латерализације
 • одржавање нормалног стања апарата за кретање
 • свестрани развој моторике
 • развој психо-физичких способности
 • развој равнотеже у статичким и динамичким положајима тела
 • развијеност свих мишићних група
 • оспособљеност за руковање предметима уз помоћ крупних мишићних група
 • овладавање основним локомоторним и манипулационим покретима и усавршавање фине моторике
 • јачање дисајне мускулатуре
 • правилан развој нервног система
 • припремљеност за услове живота и рада које дете очекује у школи

Садржаји и активности:

 • активности којима се стиче слика о сопственој телесној шеми
 • природни облици кретања са елементима атлетике
 • елементарна гимнастика
 • вежбе за развој појединих мишићних група
 • игре
 • плесне активности

Развој опажања

Циљеви:

 • стицање богатог чулног искуства захваљујући коришћењу свих чула
 • формиран флексибилан систем представа
 • развој перцептивне способности

Садржаји и активности:

 • вежбе којима се унапређује функција чулних органа

Јачање здравља и одржавање хигијене

Циљеви:

 • развој здравствене културе ради очувања и јачања телесног и менталног здравља
 • правилан раст и развој организма
 • елементарна сазнања о функционисању органа
 • стицање елементарних сазнања о здравственој култури
 • најелементарнија сазнања о болестима и повредама
 • познавање професија које се старају о здрављу људи
 • правилан положај тела приликом седења,стајања, ходања и вршења одређених радњи
 • познавање и придржавање правила личне уредности
 • навика на правилан сан и одмор, правилну и умерену исхрану и регулисање тежине тела

Садржаји и активности:

 • телесне активности чије се трајање и интензитет постепено повећавају
 • свакодневни боравак и кретање на свежем ваздуху
 • покретне игре
 • активности којима се доприноси формирању правилног и лепог држања тела
 • вежбе за еластичност кичменог стуба, развој свода стопала и учвршћивање коштано-везивног апарата
 • нега тела и одржавање личне хигијене
 • одржавање хигијене уста
 • одржавање чистоће и уредности одеће, обуће и личних ствари
 • ваздушне купке и вежбе дубљег и правилног дисања кроз нос
 • правилан сан и одмор
 • правилна исхрана
 • мерење споствене тежине
 • физичке активности

Упознавање природне и друштвене средине

 Живи свет

Циљеви:

 • разликовање живог од  неживог
 • познавање разноврсности животних облика и способност примене једноставних критеријума за њихову поделу
 • елементарно познавање карактеристика појединих животних заједница ( у ливади, бари, реци, мору...)

Садржаји и активности:

 • откривање и упознавање живог света
 • упознавање представника најважнијих категорија живог света (међусобним сличностима и разликама)
 • посматрање краткотрајних и дуготрајних процеса у живом свету
 • скупљање узорака из природе и њихово класификовање према договореним критеријумима

Свет животиња

Циљеви:

 • познавање карактеристичних облика понашања животиња
 • познавање животних циклуса животиња: рађање, одрастање, размножавање и угинуће
 • познавање начина кретања животиња и начина комуницирања
 • детаљније познавање типичних представника животињског царства
 • разликовање домаћих и дивљих животиња
 • сазнања о кућним љубимцима и начинима бриге о њима

Садржаји и активности:

 • посматрање животиња у њиховом амбијенту, сеоском домаћинству, зоо врту и др.
 • уочавање специфичности у понашању  неких животиња
 • посматрање развојних циклуса у животињском свету
 • посматрање човековог старања о домаћим животињама и уочавање користи које има од њих

Биљни свет

Циљеви:

 • познавање изгледа и назива основних делова биљака
 • посматрање животног циклуса биљака од семена до плода
 • елементарно познавање животних заједница у којима расту поједине биљке

Садржај и активности:

 • откривање карактеристичних својстава биљака (упознавање биљака својствених за крај у коме деца живе)
 • прикупљање узорака препарираних биљака
 • поређење биљака из природе и оних које узгаја човек
 • промене биљака кроз годишња доба и разлике листопадног од зимзеленог дрвећа

Човек као припадник живог света

Циљеви:

 • сазнање о човеку као природном бићу, познавање основних особина изгледа грађе човека,познавање унутрашњих органа и њихових физиолошких функција и полних разлика
 • познавање услова за живот човека (ваздух,хигијена, заштита од хладноће и др.)

Садржаји и активности:

 • поређење човека са осталим створењима (човек има ум и душу)
 • упознавање фаза човековог развоја од зачећа, рођења и детињства до зрелости и старости
 • разликовање повољних и неповољних услова за живот човека
 • Човек као друштвено биће
 • Циљеви:
 • шире, сређеније, зрелије социјално искуство од оног што су деца стекла у породици
 • познавање и разумевање друштвених дигађаја  и односа у својој средини, схватање и усклађивање својих жеља и потреба са другим људима, спремност примања и давања, компромис, спремност за вербалну и невербалну комуникацију, способност за што самосталније решавање конфликата и спремност за праштање
 • разумевање породичних и родбинских односа и веза
 • свест о припадности  култури и традицији свог народа и своје отаџбине.

Садржај и активности:

 • поступци за упознавање нове средине и другова у вртићу, васпитача и других запослених
 • друштвене игре и активности
 • поступци који доводе до увиђања сличности и разлика са другом децом
 • разговори на тему шта деца највише воле у вртићу, чега се боје, како се понашају према другима, с ким се најрадије играју, ко им је најбољи друг и сл.
 • упознавање са основним правилима понашања у вртићу
 • разговор о породици, посете деци у другим срединама (градској и сеоској).

Рад људи:

Циљеви:

 • Оспособљавање деце да се у што већој мери брину о себи
 • руковање техничким уређајима (апаратима, инструментима и др.) доступним деци
 • доживљавање вредности, лепоте и смисла људског рада, јачање поверења у сопствене снаге детета
 • вештина прављења најједноставнијих предмета и играчака од разних материјала
 • познавање основних радних процеса, који се спроводе у предшколској установи и школи.

Садржаји и активности:

 • поступци којима се деца осамостаљују у одевању, обувању, одржавању личне хигијене и реда у просторијама у којима бораве и сл.
 • прављење најпростијих употребних предмета и поправка оштећених, на нивоу доступном деци
 • учествовање у друштвеним акцијама од користи за средину.

Заштита животне средине:

Циљеви:

 • сазнање о заједничким стаништима биљака и животиња
 • спознаја улоге појединих биљака и животиња у животу човека
 • сазнање о утицају отпадака на животни простор, загађењу воде, ваздуха, земљишта и о мерама за смањење и спречавање загађења
 • значај и корист шума и начина да се оне штите и обнављају
 • разрада еко-пароле „Мисли глобално ради локално“

Садржаји и активности:

 • испитивање живог света: жбун, у потоку, бари, испод камена итд
 • разматрање начина на које човек врши промене на планети
 • уочавање главних загађивача вода, ваздуха и последице загађивања
 • представљање правила понашања којима се штите шуме
 • упознавање са локалним еко-проблемима

Материјални свет:

Циљеви:

 • откривања особина неких материјала да не мењају количину са променом облика (вода у разним судовима)
 • откривање разлика природних појава: сунца, ветра, ватре...
 • откривање и разликовање разних врста материјала
 • упознавање основних особина материјала: тврдоћа, савитљивост и др.

Елементарна сазнања о појавама које проучавају поједине науке:

 • астрономија, географија, метеорологија, особине годишњих доба итд.

Садржаји и активности:

 • слободно руковање стварима (у циљу упознавања својстава)
 • стварање претпоставки и објашњења уочених појава
 • уочавање узрочно-последичних веза у средини у којој се деца крећу

Саобраћајно васпитање:

Циљеви:

 • знање кућне и адресе вртића и особине саобаћаја на путу кућа-вртић
 • разлика тротоара, друма, шина
 • упознавање разлога због којих је потребно пазити у саобраћају и поштовати саобраћајне прописе (саобраћајни знаци, семафор, раскрсница) и улога саобраћајног полицајца у регулисању саобраћаја

Садржаји и активности:

 • увежбавање оријентације у простиру, слушне пажње
 • упознавање боја, изгледа и значења неких саобраћајних знакова
 • драматизација саобраћајних ситуација
 • вежбање правила понашања при шетњи улицом и осамостаљење у саобраћају.

Ликовно васпитање:

Цртање

Циљеви:

 • стицање искуства у представљању разних облика; маштовитост; способност изражавања пропорција и величина линијама и облицима; способност приказивања фигура људи, животиња и разних др. облика; способност декоративне примене линија.

Садржаји и активности:

 • коришћење разних врста линија: посматрање облика и текстура предмета и представљање цртежима; сложенија композициона решења у приказивању линијом.

Сликање

Циљеви:

 • осетљивост за боје, нијансе и интензитет боја, способност уочавања боја као особина објеката, богатство боја и облика, познавање основних сликарских материјала и техника.

Садржаји и активности:

 • експериментисање бојама и начинима њиховог коришћења, бојење према одређеној теми, мешање боја и прављење комбинација, декоративно бојење на разним подлогама.

Пластично обликовање

Циљеви:

 • смисао за обликовање и грађење волумена у простору од материјала који се спајају (нпр.кромпир и чачкалице); способност обликовања најједноставније декоративне керамике; прављење макета.

Садржаји и активности:

 • обликовање уз помоћ теста, глине, пластелина, песка и др.; обликовање папира разних врста и разним техникама.

Естетско доживљавање и процењивање

Циљеви:

 • сразмерно самостално и свесно уочавање боја, облика и њиховог склада, реда и мере, трагање за сопственим начинима хармоничног организовања облика у простору.

Садржаји и активности:

 • украшавање амбијента предшколске установе; разговори о ликовним радовима деце; разговори о репродукцијама ликовних дела и традиционалног народног стваралаштва.

Музичко васпитање:

Слушање музике

 • интересовање за музику, способност пажљивог слушања и доживљавања музике уз препуштање атмосфери коју ствара.

Садржаји и активности:

 • слушање вокалних и инструменталних дела, нарочито дела за децу; слушање разних музичких жанрова.

Певање

 • развој гласовних могућности деце; правилна дикција и артикулација текста; способност индивидуалног певања уз инструменталну пратњу; развој музикалности кроз певање.

Садржаји и активности:

 • певање у оквиру музичких игара или музичих драматизација; јавна презентација научних текстова на свечаностима, приредбама и концертима.

Свирање

 • оспособљавање за коришћење инструмената (Орфовог инструментарија); елементарно музичко описмењавање.

Плесне активности

 • ритмичка прецизност, координација и култура покрета, њихов склад, лакоћа и слобода у изражавању музичког доживљаја; познавање могућности свог тела кроз изражавање плесним покретом (правилно држање, ходање, грациозност, склад..)
 • плесне импровизације покретима који подразумевају представљање и подражавање ликова ситуација и радњи у одређеном ритму, народне и орске игре и плесови доступни деци.