ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ

 Развој говора

Циљеви:

 • правилан изговор свих гласова без обзира на положај у речима
 • правилна дикција-јасно и разумљиво изговарање сваког гласа, речи, реченице
 • запажање тема и ритма говора
 • формирање речи које означавају множину, деминутив, аугментатив
 • богаћење дечјег речника
 • способност коришћења језика у дијалошком и монолошком облику комуницирања
 • култура говорне комуникације
 • способност слушања, памћења и препричавања причице, филма, позоришне представе, разликовања главног јунака
 • способност причања, разумевања, доживљавања онога што се чита и прича као и својих искустава.

Задаци:

 • обезбедити активностои у којима ће усмеравати дечју пажњу на чињеницу да се говор састоји од гласова, речи и реченица
 • проширивати дечје искуство и појмове, увећавати лексички фонд и адекватно користити речи у говору
 • одвикавати децу од коришћења не књижевних речи
 • оспособљавати децу за причање, да своје мисли, намере, молбе изражавају тачно, јасно и да негују одговарајући стил говора
 • неговати код деце интересовање и љубав према књизи, разгледању и читању сликовнице, дечје листове
 • омогућити им учење стихова и изражајно рецитовање.

Развој математичких појмова

 Циљеви:

 • способност сагледавања међусобног односа предмета у простору и мењање овог односа у разним активностима
 • способност распоређивања објеката према одређеном правилу
 • способност вршења серијације
 • способност уочавања одређених геометријских предмета
 • способност уочавања скупова, бројања унапред
 • способност сналажења у времену у свакодневном животу.

Задаци:

 • стварати ситуације у којима ће деца моћи да сагледају међусобни однос предмета
 • подстицати процес поређења предмета ради њиховог уређивања у низове
 • користити природне ситуације из живота за упознавање и сналажење у времену
 • формирати скупове
 • предвидети активности у којима ће деца бити подстакнута да замишљају просторне односе
 • организовати ситуацију у којима ће деца именовати геометријске облике и поредити их.

Физичко васпитање

 Циљеви:

 • здраво, физички добро и складно развијено дете
 • упознавање сопственог тела
 • развој моторике, овладавање простором кроз кретање у њему
 • развој психо-физичких способности: брзине, окретности, издржљивости, снаге, прецизности и др.
 • развијеност свих мишићних група
 • усавршавање фине моторике
 • јачање дисајне мускулатуре
 • правилан развој нервног система

Задаци:

 • стварати повољне услове за развој способности кретања
 • изграђивати поверење у себе и своје физичке могућности
 • развијати осећања сигурности у себе и независности у односу на одрасле
 • навикавати децу да увек буду физички активна
 • организовати покретне игре и шетње у природи
 • неговати тело и одржавати личну хигијену.

Ликовно васпитање

 Циљеви:

– стицање искуства у представљању разних облика у простору применом различитих врста линија

 • подстицање маштовитости која се огледа у богатству детаља
 • разликовање финеса у дебљини линије
 • способност приказивања фигура и објеката са више детаља
 • осетљивост за боје и њихове нијансе
 • смисао и способност изражавања бојом
 • познавање основних сликарских материјала и технике
 • смисао за обликовање од разних материјала
 • формирање критеријума за естетско доживљавање ликовних радова.

Задаци:

 • мотивисати децу да приказују оно што замисле
 • организовати ситуације у којима ће деца илустровати текстове
 • проширивати дечје искуство о бојама, нијансама, тоновима
 • мотивисати децу да покривају бојом мање и веће површине
 • мешати боје ради откривања комбинација и нијанси
 • омогућити обликовање од разних материјала
 • украшавати амбијенте установе дечјим радовима
 • разговарати о радовима деце.

Упознавање природне и друштвене средине

 Циљеви:

 • откривање и упознавање живог света
 • разликовање живог од неживог и уочавање основних својстава живих бића и животних процеса
 • уочавање и тумачење неких природних појава
 • скупљање узорака из природе
 • разликовање домаћих и дивљих животиња и њихових начина кретања
 • познавање основних делова биљке
 • сазнање о човеку, спољашња и унутрашња грађа
 • упознавање неких основних радних процеса
 • упознавање са утицајем човека на животну средину и последицама
 • упознавање са врстама саобраћаја, саобраћајним знацима и улогом саобраћајног полицајца

Задаци:

 • на елементарном нивоу разликовати живу од неживе природе
 • организовати активности, посматрати и уочавати  кроз игру промене и процесе који се одигравају у биљном и животињском свету као и неприродним појавама
 • стварати ситуације за осамостаљивање детета
 • организовати посете установама и одређеним радним занимањима
 • уочавати промене у природи и загађиваче животне средине.

Музичко васпитање

Циљеви:

 • елементарно познавање музике и инересовање за исту
 • способност пажљивог слушања и доживљавања
 • развој гласовног апарата и владање гласом приликом певања
 • музичко описмењавање – кретање уз музику или инструмент који се свира.

Задаци:

 • обезбедити повољне услове за слушање музике
 • задовољавати дечје музичке жеље
 • подстицати жељу за певањем индивидуално и хорски
 • бринути о јачини, висини и начину певања
 • подстицати децу да користе разне предмете као инструменте и правити једноставне инструменте.

Сарадња са друштвеном средином

 Циљеви:

 • да се што већи број деце обухвати предшколским програмом и најразноврснијим облицима предшколског васпитања и образовања
 • да се задовоље дечје потребе у складу са могућностима локалне заједнице
 • да се усавршавају основне и пратеће делатности у установи којој локална заједница обезбеђује повољне услове за деловање
 • укључити децу у пригодне прославе.

Задаци:

 • организовати пригодне програме за одговарајуће дечје празнике
 • организовати посете установама
 • омогућити локалним медијима посету и праћење активности
 • организовати позоришне представе за децу.

Сарадња са породицом

Циљеви:

 • укључивање у планирање и реализацију догађања у установи
 • упознавање са савременим сазнањима о развоју, васпитању и образовању деце до којих се дошло у педагогији, психологији и сл.
 • развијати поверење међусобно уважавање и подржавање и спремност за сарадњу
 • сарадњу установе и породице одвијати плански и систематски током читаве године

    Задаци:

 • услове установе учинити сличним породичним, а врата што више отворити за родитеље
 • упознати породичне услове, васпитне ставове родитеља и ставове родитеља према установи
 • организовати заједничке активности родитеља и деце
 • помоћи деци да се осете прихваћеним и безбедним у новој средини и др.

Теме које ће се на месечним нивоима реализовати у овим узрасним групама: „Добро дошла драга децо“ (хајде да се дружимо, мој вртић, другарство, баш је лепо бити чист); „Стиже, стиже јесен“ (на почетку јесени, дечја недеља, јесен на њиви, јесење време…); „Јесен свуда око нас“ (јесења слика, јесен у шуми, птице у јесен, животиње у јесен…); „Ја волим…“ (волим лик из…, волим долазак зиме, Нова година, деда Мраз…); „Зима, зима е па шта је“ (били су празници, зима, зима е па шта је, зимске игре и радости, вируси, прехладе…); „Волим да знам“ (занимања људи, кад порастем бићу, здрава храна здрави ми, где су птице ове зиме… ); „У марту“ (мамин празник, моја кућа моја породица, пролеће долази…); „Април и његове боје“ (весници пролећа, животињски свет, пролеће на њиви, у повртној башти…); „Деца и мај“ (рано воће и поврће, делови биљке, делови тела, златна ливада…); „Путујемо…“ (врсте саобраћаја, деца у саобраћају, занимања људи, ближи се лето…).

У установи је организован рад по радним собама а по узрасним групама тако да се и материјали и опрема прилагођавају и простору и узрасној групи.