Услови рада установе

Предшколска установа „Невен“, улица Вука Караџића 34 Бајина Башта, располаже са два објекта на истом дворишном простору, као и са припремним предшколским групама опремљеним у издвојеним одељењима при сеоским основним школама.

Слободан, дворишни, простор између објеката делује лепо и привлачно. Испуњен је потребним садржајима прилагођеним за децу овог узраста, у претходној години допуњен новим садницама, играоницама за децу. Сам дворишни простор са редовно одржаваним травњаком  боравак деце чини пријатним и забавним.  То је и разумљиво кад се има у виду да се двориште простире на површини од 15000 м².

На двориште вртића надовезују се спортски терени као и спортска хала који су нам увек доступни за остваривање планираних забавно-рекреативних активности. У непосредној близини се налазе и ОШ тако да пружају могућност планирања заједничких активности и посета.

Свака васпитна група је опремљена дидактичким материјалима и играчкама, аудио визуелним средствима, у складу са узрастом деце која се у групи налазе, њиховим потребама као и потребама васпитача. Без обзира на чињеницу о солидној опремљености у наредном периоду ће се према устаљеној динамици, расположивим средствима, а по приоритетима вршити набавка дидактичких средстава.

Установа поседује библиотеку у којој се налази стручна литература, литература за децу предшколског узраста, литература за родитеље која им помаже у успешном родитељству. Библиотека се сваке године допуњује новим насловима у складу са потребама и материјалним могућностима.

Опремљеност установе рачунарима и интернет конекцијом унапређује комуникацију установе и помаже у погледу планирања и реализовања одређених програмских активности. Кухиња је добро опремљена тако да омогућава припрему хране по HACCP систему. Установа реализује перманентно послове у домену инвестиционог и текућег одржавања објеката са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих услова рада.

    Циљеви и задаци функционисања установе:

  • да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце;
  • да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
  • да у сарадњи са породицом и широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот у установи;
  • да обезбеди што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног рада;
  • реализација Припремног предшколског програма у циљу што боље спремности предшколаца за полазак у школу;
  • да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
  • да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме бораве, живе, уче деца;
  • да брине о условима рада запослених;
  • пружање и других услуга из делокруга рада установе предвиђених Статутом.

Установа располаже просторима који су ближе представљени у следећој табели:

Стање на поч.год.

План у току год.

Објекти бр. капацитет бр. капацитет
Наменски

2

465

2

571

Летња учионица

1

30

/

/

Услови за обављање основне делатности

Радне собе Гардероба Трпезарија Сала Кухиња Магацин

бр.

м²

бр.

м²

бр.

м²

бр.

м²

бр.

м²

бр.

м²

19

1.216

19

228

/

/

1

190

2

84

2

30

Структура и квадратура отвореног простора

Двориште
Терасе    Атријум Летња учионица Укупно отворен простор по детету (норм.15м²)
бр. м² бр. м² бр. м² бр. м²  
2 15000 7 70 1 18 1 64 20

Квалификациона структура запослених

Назив радног места Број запослених Стручна спрема Без лиценце (Бр.):
NS III IV V VI VII
Директор 1         X    
Педагог 1           X  
Логопед 1           Х  
Секретар 1           X  
Шеф рачуноводства 1         X    
Васпитачи 29         X   1
Медицинске сестре 7     X        
Мед.сестра на превентивној заштити 1     Х        
Административни радник 3     X        
Кувар 2   X          
Сервирка 5 X            
Вешерка 1 X            
Спремачице 9 X            
Домар 1   X          
Баштован 1 X            
Дефектолог 1           X  
Персонални асистент 1     Х