Јавне набавке

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
Број: 289-1/2020
Датум: 08.05.2020. г.
БАЈИНА БАШТА

 

На основу члана 39, 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке број 279/20 од 08.05.2020. године Предшколска установа „Невен“ из Бајине Баште (у даљем тексту: Наручилац) упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 5/2020
набавкa електричне енергије

 1. Општи подаци о наручиоцу:
  Назив наручиоца: Предшколска установа „Невен“
  Адреса наручиоца: Вука Караџића 34, Бајина Башта
  Матични број: 07233868
  Шифра делатности: 8891
  ПИБ: 100999767
  Текући рачун: 840-323661-18
  Телефон/факс: 031/864188, 863292
  Е-пошта: info@neven.edu.rs
  Контакт особа: Светлана Петковић
 2. Врста поступка јавне набавке:
  Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
 3. Предмет јавне набавке
  Врста предмета јавне набавке: добро
  Опис предмета набавке: електрична енергија
  Назив из општег речника набавке: електрична енергија
  Ознака из општег речника набавке: 09310000
 4. Не спроводи се резервисана јавна набавка
 5. Не спроводи се електронска лицитација
 6. Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs, са сајта установе или на адреси наручиоца.
 7. Набавка није обликована по партијама.
  Техничке спецификације и количина предмета јавне набавке дефинисане су конкурсном документацијом за период важења уговора закљученим са изабраним понуђачем, с тим што наручилац задржава право одступања од истих (мање или више) у зависности од потреба.
 8. Критеријум за доделу уговора:
  Најнижа понуђена цена.
  Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђен уцену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција.
 9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. На полеђини коверте (пошиљке) обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе – представник групе понуђача.
 10. Место, време, и начин отварања понуда:
  Све благовремено приспеле понуде биће јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у просторијама Предшколске установе „Невен“, Вука Караџића 34, Бајина Башта, последњег дана рока за подношење понуда, односно 20.05.2020. године у 10:15 часова.
 11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
  У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.
 12. Рок за доношење одлуке:
  Најкасније до 8 дана од дана отварања понуда.

Све додатне информације, појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне документације, објављиваће се на  порталу Управе за јавне набавке.


Документација за преузимање:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација