Јавне набавке

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 9/2019, број 668/2019 од 03.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, бр. 668-1/2019 од 03.09.2019. године припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

За јавну набавку мале вредности: ЈНМВ  броj 9/2019НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

Назив и ознака из општег речника набавки: 39162110-НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

Рок за достављање понуда је 27.09.2019. године до 10 часова.
Отварање понуда је дана 27.09.2019. године у 10 часова и 15 минута.


Комплетну Конкурсну документацију у електронској форми можете преузети овде.