Јавне набавке

Предшколска установа Невен спроводи поступке јавних набавки по Закону о јавним набавкама који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, у броју 91/2019 од 24. децембра 2019. године.

ЈН 12/2020 - НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“

Број: 937/2020
Датум: 03.12.2020. г.
БАЈИНА БАШТА

На основу члана 91. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), доносим

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА

НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ
редни број 12/2020

  1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке: Намирнице за припремање хране у кухињи за децу која похађају вртић за 2021. годину.

Назив и ознака из општег речника набавки – Храна, пиће и сродни производи - 15000000

Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то: Партија 1 - Брашно и производи од брашна, Партија 2 - Млеко и млечни производи, Партија 3 - Месо и месне прерађевине, Партија 4 - Поврће, Партија 5 - Воће, Партија 6 - Трговинска роба.

  1. Процењена вредност јавне набавке: 8.633.333,33 динара без обрачунатог ПДВ укупно.

Процењена вредност за Партију 1 – 800.000,00 д., за Партију 2 – 1.700.000,00 д., Партија 3 – 1.400.000,00 д., Партија 4 – 700.000,00 д., Партија 5 – 700.000,00 д., Партија 6 – 3.333.333,33 д.

  1. Оквирни датуми у којима ће бити спроведене појединачне фазе поступка јавне набавке:

- припрема конкурсне документације - 3 дана од дана доношења одлуке о спровођењу поступка јавне набавке;
- слање на објављивање јавног позива - 3 дана од дана припреме конкурсне документације;
- подношење и отварање понуда - 10 дана од дана слања на објављивање јавног позива;
- доношење одлуке о додели уговора - 30 дана од дана отварања понуда;
- слање на објављивање одлуке о додели уговора на Портал јавних набавки - три дана од дана њеног доношења;
- закључење уговора - десет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

  1. Подаци о апропријацији у буџету/финансијском плану: Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину , у оквиру раздела 2; функција 911, економска класификација 426. Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2020. годину.
  1. Именује се Комисија за јавну набавку за спровођење поступка јавне набавке, у следећем саставу, која ће спровести радње прописане чланом 92. став 7. Закона:

Светлана Петковић, члан;
Зорка Радојичић, заменик члана;
Драгана Вујић, члан;
Бранка Тришић, заменик члана;
Марија Вељаноски, члан;
Вера Севић, заменик члана;

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Раденка Лазић
вд директор

Информације можете затражити на е-пошту info@neven.edu.rs и број телефона 069-703-180. Лице за контакт је Светлана Петковић.