Јавне набавке

Предшколска установа „Невен“
Вука Караџића 34
Бр: 329/2019
31250 БАЈИНА БАШТА
Дана 18.04.2019. године

 

            На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Предшколска установа „Невен“ Бајина Башта објављује:

 

ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. У-04/2019

 

Наручилац:  ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“

Интернет страница –neven.edu.rs
Врста наручиоца – установа
Врста поступка јавне набавке – поступак јавне набавке мале вредности

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци електричне енергије са потпуним снабдевањем.

На поступак јавне набавке примењиваће се:

  • Закон о јавним набавкама
  • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
  • Прописи и нормативи везани за предметна добра

Врста предмета – набавка услуга – бр. У-04/2019 – Услуге испоруке електричне енергије

Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија

Извршење услуга мора бити у складу са захтевом Наручиоца и под условима и на начин утврђен прописима и нормативима везаним за предметне услуге.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом. 

Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

Врста, спецификација, количина и опис  услуга  које су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији (Спецификација услуга).

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

Обавештење

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Елементи критеријума за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена“ без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације

У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца –info@neven.edu.rs.

Додатна објајшњења у вези конкурсне документације

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Предшколска установа „Невен“ или на Email- neven.edu.rs са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – електрична енергија“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3 – 5, www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за подношење понуда

Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Предшколска установа „Невен“, Вука Караџића 34, 31250 Бајина Башта са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка електричне енергије, бр. У-04/2019, поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача,  е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 03.05.2019. године до 10.00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све неблаговремене понуде (примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца

Дан и сат отварања понуда: 03.05.2019. године у 10.30 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

 

Лице за контакт
Светлана Петковић, Email: info@neven.edu.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ У-04/2019


Документацију у електронском облику можете преузети овде: