Јавне набавке

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13/2019 бр.926-1/2019  од 08.11.2019.и Решења о образовању комисије за јавну набавку 13/2019 бр.926-2/2019, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

За јавну набавку: ЈАВНА НАБАВКА број 13/2019 НАМИРНИЦЕ ЗА КУХИЊУ ЗА 2020. годину

Назив и ознака из општег речника набавки: 15000000- Храна, пиће и сродни производи

Рок за достављање понуда је 13.12.2019. године до 10 часова.
Отварање понуда је дана 13.12.2019. године у 10 часова и 30 минута.


Документација за преузимање:

Позив за подношење понуде
Партија 1 – брашно и производи од брашна
Партија 2 – Млеко и млечни производи
Партија 3 – Месо и месне прерађевине
Партија 4 – Поврће
Партија 5 – Воће
Партија 6 – Трговинска роба

Комплетну Конкурсну документацију у електронској форми можете преузети овде.